Política de privacitat

Idiomarum School, SL és l’entitat titular del website www.idiomarum.com (en endavant el “Website”), amb domicili social al carrer Sepúlveda 145, i amb C.I.F. número B67058909 i que està destinada a l’ensenyança d’idiomes.

Idiomarum li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’usuari en el Website i, en compliment del disposat en el vigent Reglament (UE) 2016/679, la llei orgànica 15/1999, del 13 de Desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a Idiomarum seran tractats per aquesta d’acord amb el vigent Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 del 21 de Desembre i quedaran incorporades en el fitxer USUARI DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat d‘Idiomarum, el qual ha sigut degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recaptades amb les següents finalitats: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

c) En la recollida i tractament de dades personals, s’ha adoptatper les mesures de seguretat adequades per evitar pèrdues, accés no autoritzat o maneig d’aquestes, d’acord amb el que disposa el Reglament actual (UE) 2016/679 i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

d) Idiomarum es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés

e) Idiomarum no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits en l’apartat b) del present document o, en el seu cas, per aconseguir una utilitat pròpia

f) L’usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per la prestació del consentiment referit al tractament de les dades de caràcter personal i tot això, en conformitat amb l’establert en el present document de Polítiques de Privacitat

g) L’usuari pot, en tot moment, exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a Idiomarum una carta degudament signada a la nostra direcció postal, amunt indicada, on consten clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar-se fotocòpia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L’usuari autoritza al tractament automatitzat de les dades personals subministrats en els termes indicats. Per això polsa el botó “ENVIAR” que es troba darrere el formulari de recollida de dades.